Hulevedet

Marketanpuiston hulevesialue

 

Hulevedet – ongelmasta voimavaraksi ja monimuotoisuuden edistäjäksi

Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta sateen ja lumen sulamisen yhteydessä muodostuvaa ja pinnoilla kulkeutuvaa vettä.  Hulevesiä syntyy erityisesti tiiviisti päällystetyiltä piha-alueilta, kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana. Aiemmin hulevedet johdettiin pääsääntöisesti jätteenä viemäriverkostoon tai avo-ojiin, joista ne lopulta päätyivät järviin ja mereen.

Hulevedet ovat kuitenkin merkittävä voimavara taajamien viherrakenteessa mahdollistaen ympärivuotisia vesiaiheita ja tukien monimuotoista kasvillisuutta. Toisaalta hulevedet kuljettavat mukanaan taajamien pinnoilta haitta-aineita, joita viherrakenteilla tulee ja voidaan puhdistaa.

Vuoden 2015 lainmuutokset ovat vauhdittaneet hulevesien hallinnan kestävää kehittämistä Suomessa. Nykyään hulevedet pyritään imeyttämään kiinteistöjen tonteille tai esimerkiksi viheralueille eikä niitä enää ensisijaisesti johdeta viemäriverkostoon. Kaupungistuminen lisää hulevesien määrää ja siihen liittyviä haasteita.  Lisäksi ilmaston muuttuessa sademäärien ja sateiden intensiteetin on ennustettu kasvavan. Olemassa oleva viemäriverkosto ei kykene selviytymään kasvavista vesimääristä, vaan päällystettyjen pintojen lisääntyessä ja säiden ääriolosuhteissa hulevesitulvat lisääntyvät samoin kuin niihin mahdollisesti liittyvät taloudelliset vahingot.

Hulevesien viivyttämisessä, imeyttämisessä ja puhdistamisessa ratkaisut perustuvat pitkälti kasvipeitteisten maisemarakenteiden, kuten kosteikkojen kykyyn vaimentaa virtaamia ja puhdistaa vedestä epäpuhtauksia, esimerkiksi ravinteita, öljyjä, patogeenisiä mikrobeja ja raskasmetalleja.  Maisemarakenteessa veden puhdistuminen perustuu sekä fysikaalisiin, kemiallisiin että biologisiin prosesseihin, jotka toimivat ilman ulkopuolista energiaa. Kasveilla ja niiden seuralaismikrobeilla on puhdistusprosesseissa keskeinen osa; monimuotoinen kasvillisuus edesauttaa moninaisten haitta-aineiden puhdistumista erilaisissa sääoloissa.

Marketanpuistoon ollaan tekemässä hulevesikeskusta, jonka kautta järjestetään alan koulutusta. Marketanpuisto itsessään suunnitellaan viimeisimmän hulevesitiedon pohjalta, ja siellä tullaan toteuttamaan maanpäällisiä hulevesiratkaisuja sekä koko valuma-alueen että tonttikohtaisten valumien näkökohdasta.

Marketanpuisto on erinomainen paikka, sillä puistolla on merkittävä rooli osana Matalajärven valuma-aluetta. Marketanpuiston puitteet ja ympäröivä monimuotoinen Natura-luonto antavat hyvät mahdollisuudet hulevesiratkaisujen esittelyyn luontoarvoja ylläpitävinä, ympäristöystävällisinä ratkaisuina.

Hulevesikeskuksessa sovelletaan alan huipputietoa ja siellä tullaan toteuttamaan maanpäällisiä hulevesiratkaisuja sekä koko valuma-alueen että tonttikohtaisten valumien näkökohdasta.

Marketanpuistot ystävät ry on mukana Tekes StormFilter hankkeessa, joka vastaa hulevesien biosuodatuksen haasteisiin kaupunkiympäristössä. Tutkimuksen tavoitteena on luoda hulevesien hallintaan puhdasta teknologiaa, jossa vettä imeytettävien ja puhdistavien materiaalien ja rakenteiden avulla pintavirtaamia voidaan vähentää ja veden sisältämät haitta-aineet saadaan mekaanisesti suodatettua ja/tai kiinnittymään vettä puhdistaviin materiaaleihin.

No Chemicals

No Water Waste

No Waste

No Insect

Other Commitments:

We strive to bring our customers the best range of sustainable and organic gardening products, and hope that you will find our blog posts on this topic useful. Please comment if you have any thoughts on this topic, or get in touch if there are any products you think we are missing

Best service for you

Why Choose Us

“ Lanscrop company puts the prestige on the top, we always have cheap price and superior quality, a gardening company you can put absolute trust. ”

100% Guarantee

For non-plant items such as garden tools and soil amendments, you may return unopened items in saleable.

Dedicated Support

Whether you use our services or not, but when you call, we support our customers the most dedicated.

Reasonable Price

We assure our customers that our company has a very reasonable price, we keeping customers is our criteria.

Environmentally Friendly

We use environmental friendly companies, such as zero waste printers for all our marketing material.

Professional Team

We understand that customer satisfaction starts with dependable service. With a dedicated and dedicated team.

Quickly And Efficiently

We always work quickly, but we pairing is great quality, we know how you look forward to your garden.

Bring Nature In Your Home.

    If you have any questions, please go to the question section
    x

    Request a Free Quote