testi sivu

Hulevedet – ongelmasta voimavaraksi ja monimuotoisuuden edistäjäksi

 

Hulevedeksi kutsutaan rakennetuilta alueilta sateen ja lumen sulamisen yhteydessä muodostuvaa ja pinnoilla kulkeutuvaa vettä.  Hulevesiä syntyy erityisesti tiiviisti päällystetyiltä piha-alueilta, kaduilta, teiltä ja rakennusten katoilta muodostuvana pintavaluntana. Aiemmin hulevedet johdettiin pääsääntöisesti jätteenä viemäriverkostoon tai avo-ojiin, joista ne lopulta päätyivät järviin ja mereen.

 

Hulevedet ovat kuitenkin merkittävä voimavara taajamien viherrakenteessa mahdollistaen ympärivuotisia vesiaiheita ja tukien monimuotoista kasvillisuutta. Toisaalta hulevedet kuljettavat mukanaan taajamien pinnoilta haitta-aineita, joita viherrakenteilla tulee ja voidaan puhdistaa.

 

Vuoden 2015 lainmuutokset ovat vauhdittaneet hulevesien hallinnan kestävää kehittämistä Suomessa. Nykyään hulevedet pyritään imeyttämään kiinteistöjen tonteille tai esimerkiksi viheralueille eikä niitä enää ensisijaisesti johdeta viemäriverkostoon. Kaupungistuminen lisää hulevesien määrää ja siihen liittyviä haasteita.  Lisäksi ilmaston muuttuessa sademäärien ja sateiden intensiteetin on ennustettu kasvavan. Olemassa oleva viemäriverkosto ei kykene selviytymään kasvavista vesimääristä, vaan päällystettyjen pintojen lisääntyessä ja säiden ääriolosuhteissa hulevesitulvat lisääntyvät samoin kuin niihin mahdollisesti liittyvät taloudelliset vahingot.

 

Hulevesien viivyttämisessä, imeyttämisessä ja puhdistamisessa ratkaisut perustuvat pitkälti kasvipeitteisten maisemarakenteiden, kuten kosteikkojen kykyyn vaimentaa virtaamia ja puhdistaa vedestä epäpuhtauksia, esimerkiksi ravinteita, öljyjä, patogeenisiä mikrobeja ja raskasmetalleja.  Maisemarakenteessa veden puhdistuminen perustuu sekä fysikaalisiin, kemiallisiin että biologisiin prosesseihin, jotka toimivat ilman ulkopuolista energiaa. Kasveilla ja niiden seuralaismikrobeilla on puhdistusprosesseissa keskeinen osa; monimuotoinen kasvillisuus edesauttaa moninaisten haitta-aineiden puhdistumista erilaisissa sääoloissa.

 

Marketanpuistoon ollaan tekemässä hulevesikeskusta, jonka kautta järjestetään alan koulutusta. Marketanpuisto itsessään suunnitellaan viimeisimmän hulevesitiedon pohjalta, ja siellä tullaan toteuttamaan maanpäällisiä hulevesiratkaisuja sekä koko valuma-alueen että tonttikohtaisten valumien näkökohdasta.

Marketanpuisto on erinomainen paikka, sillä puistolla on merkittävä rooli osana Matalajärven valuma-aluetta. Marketanpuiston puitteet ja ympäröivä monimuotoinen Natura-luonto antavat hyvät mahdollisuudet hulevesiratkaisujen esittelyyn luontoarvoja ylläpitävinä, ympäristöystävällisinä ratkaisuina.

Hulevesikeskuksessa sovelletaan alan huipputietoa ja siellä tullaan toteuttamaan maanpäällisiä hulevesiratkaisuja sekä koko valuma-alueen että tonttikohtaisten valumien näkökohdasta.

 

Marketanpuistot ystävät ry on mukana Tekes StormFilter hankkeessa, joka vastaa hulevesien biosuodatuksen haasteisiin kaupunkiympäristössä. Tutkimuksen tavoitteena on luoda hulevesien hallintaan puhdasta teknologiaa, jossa vettä imeytettävien ja puhdistavien materiaalien ja rakenteiden avulla pintavirtaamia voidaan vähentää ja veden sisältämät haitta-aineet saadaan mekaanisesti suodatettua ja/tai kiinnittymään vettä puhdistaviin materiaaleihin.

 

Lisää tietoa: http://www.vtt.fi/sites/stormfilter/Documents/Stormfilter_esite_2015.pdf

http://www.jyvaskylanenergia.fi/filebank/993-Hulevesiopas_2012.pdf

X