Aloita pihan suunnittelu ajoissa!
Pihan suunnittelu tulisi aloittaa taloprojektin alussa, näin säästät aikaa ja rahaa. Lue lisää eri vaiheista alta.

Yleistä

Piha on tärkeä osa talon rakentamisen kokonaisuutta, joka tulee ottaa huomioon jo silloin, kun päätetään ryhtyä talonrakennusprojektiin.

 

Rakennuksen sijoittelu vaikuttaa pihan tilaratkaisuihin, ja pihalle tulevat toiminnot ja tilat sekä materiaalivalinnat tulevat vaikuttamaan rakentamisen toteutusratkaisuihin sekä kustannuksiin, erityisesti maansiirtotöiden osalta.

 

Pihan suunnittelu kannattaakin toteuttaa samanaikaisesti asuin- ja ulkorakennusten suunnittelun kanssa, jotta suunnitteluratkaisut voidaan sovittaa yhteen toteutuksen kannalta teknisesti ja taloudellisesti parhaalla tavalla. Pihasuunnitelman avulla voidaan myös pihan toteutuksen kustannukset budjetoida kokonaisuuteen realistisella tasolla.

 

Pihan rakentaminen vie paljon työaikaa ja vaatii runsaasti materiaaleja, ja toteutuksen kustannukset nousevat yksinkertaisimmillakin piharatkaisuilla kymmeniin tuhansiin euroihin huolellisesti ja laadukkaasti rakennettaessa. Kustannukset kertyvät vasta pihan rakennusvaiheessa, mutta rakentamisen kustannukset määräytyvät jo pihan suunnitteluvaiheessa, ja tästä syystä suunnittelussa kannattaa käyttää pihasuunnittelun ammattilaista. Suunnittelulle tulee varata riittävästi aikaa ja riittävän suuri budjetti, koska hyvällä suunnittelulla jokainen suunnitteluun sijoitettu euro saadaan takaisin rakennusvaiheessa, parhaimmillaan moninkertaisena.

 

Ammattitaitoisesti laadittujen suunnitelmien pohjalta rakentaminen on helppoa ja nopeaa. Rakentajien ei enää työmaalla tarvitse pohtia rakenneratkaisuja, vaan he voivat keskittyä toteuttamaan pihan rakenteet yksityiskohtaisten rakennesuunnitelmien mukaisesti. Tarkkojen suunnitelmien pohjalta materiaali- ja työmenekit on helppo laskea oikein, ja riski pihabudjetin ylittymiseen on pienempi kuin luonnosmaisten suunnitelmien pohjalta.

 

Pihan rakentaminen vaatii monipuolista ammattiosaamista aina maansiirtotöistä erilaisten kivi- puu- ja kasvillisuuspintojen toteutukseen. Viher-ja ympäristörakentamisen ammattilaisia käyttämällä varmistetaan suunnitteluratkaisujen laadukas toteutus. Huolellisesti mietitty työjärjestys, tarkasti mitoitetut resurssit ja oikeat työtavat takaavat onnistuneen lopputuloksen.

 

Rakennustöiden valmistuttua piha on käyttövalmis, mutta vaatii jatkossakin säännöllistä ylläpito, jolla varmistetaan kasvillisuuden hyvä kasvuunlähtö, muiden piharakenteiden kunnon säilyminen sekä pihan arvon säilyminen.

 

Laadukas suunnittelu, ammattitaitoinen toteutus sekä suunnitelmallinen hoito takaavat parhaat mahdolliset lähtökohdat pihaprojektisi onnistumiseen.

Tarveselvitys

TOIVEET, TARPEET JA LÄHTÖTILANNE

 

 • Tilaajan toiveiden, tarpeiden ja lähtötilanteen kartoitus
 • Selvitetään pihan toteutusta ohjaava asemakaava sekä muut viranomaismääräykset
 • Määritellään tavoitebudjetti koko pihan toteutukselle
 • Määritellään rakennushankkeen toteutustapa
 • Määritellään suunnittelulle tavoiteaikataulu sekä alustava aikataulu koko rakennushankkeelle

 

Ensimmäiseksi käydään läpi asukkaiden toiveet pihan käytön ja esteettisyyden suhteen, koska niistä muodostuvat suunnittelun tärkeimmät tavoitteet. Pihan tilaratkaisujen ja ulkoasun tulee pohjautua asukkaiden toiveisiin, ja ammattilaiset auttavat asukkaita onnistumaan näiden toiveiden toteutuksessa.

 

Tontin ominaispiirteet, mm. korkeuserot ja maaperä, vaikuttavat pihan tila- ja rakenneratkaisuihin sekä materiaali- ja kasvivalintoihin, joiden pohjalta määräytyvät pihan toteutuksen kustannukset. Lisäksi pihan suunnittelua ohjaavat asemakaava ja rakentamistapaohje sekä muut viranomaismääräykset.

 

Alkuvaiheessa määritelty budjetti ohjaa suunnitteluratkaisujen tekemisessä. Kaikilla suunnitteluratkaisuilla on kustannusvaikutuksia alkaen maaston muotoilusta materiaalivalintoihin. Maansiirtokustannukset muodostavat sekä talon että pihanrakentamisessa ison kustannuserän, jossa voidaan säästää merkittäviä summia talo- ja pihasuunnitelmien huolellisella yhteensovittamisella sekä töiden samanaikaisella toteutuksella.

 

Toiveet ja tarpeet tulisi sovittaa budjetin mukaisiksi tai pohtia vaiheittaista rakentamista, jolloin kustannukset voidaan jakaa pidemmälle aikavälille, ja silloin toteutukselle tulisi määrittää sopivat vuosibudjetit. Vaiheittaisessa rakentamisessa on tärkeää huomioida oikea työjärjestys eli yleensä rakenteiden pohjista kohti pintarakenteita, ja tontin perältä kohti tontin sisääntuloa, jotta vältyttäisiin vaurioittamasta jo valmiiksi rakennettuja alueita.

 

Toteutustavasta ja alustavasta aikataulusta on hyvä tehdä päätös jo alkuvaiheessa, jotta suunnittelija osaa aikatauluttaa työnsä sekä laatia tarkoituksenmukaiset toteutuksen asiakirjat. Ammattirakentajalle kuvataan enemmän toteutuksen laadun tasoa, kun taas omatoimirakentajille on hyvä laatia myös asennusohjeita piharakenteiden toteuttamisesta.

 

VAIHEEN YHTEENVETO JA PÄÄTÖKSET
Huolellisen tarveselvitysvaiheen jälkeen pihan toteutuksen raamit ovat kaikilla osapuolilla selvillä, ja voidaan tehdä päätös hankkeeseen ryhtymisestä. Kun suunnittelun tavoitteet,  rakennushankkeen budjetti ja suunnittelua ohjaavat lähtötiedot on tarkasti määritetty ollaan oikealla polulla toiveiden mukaisen pihan toteuttamisessa.

Pihan suunnittelu

 • Kootaan suunnittelun kirjallinen lähtötietomateriaali
 • Hankitaan mittatarkka pohjakartta tontista
 • Arvioidaan suunnitelmien yhteensovittamisen tarpeet ja tarkennetaan suunnittelun aikataulu
 • Arvioidaan vaihtoehtoisia toteutustapoja ja suunnitteluratkaisuja
 • Laaditaan ehdotus toteutusratkaisusta = luonnos
 • Lasketaan alustava kustannusarvio toteutuksesta
 • Asiakkaan hyväksymän luonnoksen pohjalta laaditaan toteutuksen suunnitelma-asiakirjat
 • Laaditaan piharakenteiden hoito- ja kunnossapitosuunnitelma

 

Pihan suunnitteluvaihe on toteutuksen onnistumisen ja kustannusten hallinnan kannalta rakennushankkeen tärkein vaihe. Hyvässä suunnitelmassa pihan tilanratkaisut muodostavat toimivan ja toiveiden mukaisen kokonaisuuden, jossa materiaali- ja kasvivalinnat tukevat valittua tyyliä ja tunnelmaa. Huolellisella suunnittelulla saadaan toiveet toteutettua, niin että kustannukset pysyvät sovitun budjetin puitteissa.

 

Rakennushankkeen suunnitteluun ryhdyttäessä tarkistetaan, että kaikki tarvittavat lähtötiedot suunnittelun käynnistämiseksi on saatu, ja mikäli jotakin vielä puuttuu, niin täydennetään tarvittaessa lähtötietoaineistoa. Suunniteltavan tontin pohjakartta, jossa lähtötilanne on tarkasti kartoitettu, on suunnittelun tärkein lähtötietoasiakirja. Ilman ajantasaista pohjakarttaa suunnitelmaa ei voida laatia riittävän tarkaksi kustannuslaskennan kannalta.

 

Suunnittelun alkuvaiheessa pyritään yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa tarkistamaan suunnitelmien yhteensovittamisen tarpeet ja laatimaan suunnittelulle aikataulu. Rakennushankkeen pääsuunnittelija johtaa ja valvoo kaikkien suunnittelijoiden työtä.

 

Varsinainen suunnittelu käynnistetään luonnossuunnittelulla, jossa pyritään jäsentelemään pihan tilat ja toiminnot, luomaan pihaan yhtenäinen muotokieli sekä visualisoimaan pihan tyyli ja tunnelma mm. materiaalivalinnoilla. Luonnoksessa asiat esitetään jo mittakaavassa ja riittävän mittatarkasti, jotta luonnoksen pohjalta voidaan laskea alustava kustannusarvio toteuttettavien neliömäärien pohjalta.

 

Luonnosvaiheessa tulee ratkaisuja työstää niin kauan, että piha on asukkaiden toiveiden mukainen. Vasta sitten, kun perusratkaisuista on sovittu, voidaan siirtyä yksityiskohtaisten rakennusasiakirjojen laatimiseen. Luonnoksia laadittaessa voidaan määrittää esim. kulkuväylien päällysteen kivimateriaali ja väri, mutta rakentajaa varten tarvitaan vielä yksityiskohtaisempaa tietoa rakenteiden toteutuksen yksityiskohdista. Kiveysten osalta tulisi määrittää kiven ja värin lisäksi vielä mm. kiveysalueiden rakennekerrokset, ladontamalli, ladonnan suunta, kiveyksen reunojen tuentatapa, liittyminen muihin rakenteisiin sekä muut mahdolliset kohdekohtaiset kiveysrakentamisen yksityiskohdat.

 

Kaikkien piharakenteiden (puuterassit, piharakennelmat, kasvillisuus, nurmialueet ym.) kohdalla tulee vastaavan tyyppiset rakentamisen detaljit määritellä yksiselitteisesti, jotta toteuttaja osaa toteuttaa rakenteet tilaajan toivomalla tavalla. Nämä detaljitason suunnitteluratkaisut esitetään rakennepiirustuksissa tai työselostuksessa, ja vasta näiden teknisten yksityiskohtien määrittelyn jälkeen urakoitsijoiden on mahdollista laskea toteutuksen kustannukset tarjousta varten.

 

Rakennusvaiheen asiakirjojen lisäksi tulee laatia piharakenteiden hoito- ja kunnossapitosuunnitelma liitteeksi talonhuoltokirjaan.

 

VAIHEEN YHTEENVETO JA PÄÄTÖKSET
Suunnitelmien valmistuttua voidaan rakennushankkeessa siirtyä seuraavaan vaiheessa eli pihan toteuttamiseen. Kannattaa käydä valmiit suunnitelmat vielä kerran huolellisesti läpi, ja varmistaa, että kaikki suunnitelmassa esitetyt ratkaisut ovat varmasti toiveiden mukaiset yksityiskohtia myöten. Rakentaminen sujuu sitä tehokkaammin, mitä vähemmän muutoksia tulee rakentamisen aikana. Työn aikana tehtävät muutokset yleensä nostavat hintaa ja venyttävät aikatauluja. Varmista myös rakentamisen rahoitus, ja varaudu rahoituksessa n. 15% riskivarauksessa mahdollisia muutos- tai lisätöitä varten. Mitä tarkemmat suunnitelmat, sitä pienempi on muutosten riski.

Pihan rakentaminen

 • Rakentamisen aloitusvaihe
 • Töiden ohjaus ja valvonta
 • Työnvastaanotto

 

Ennen rakennustöihin ryhtymistä tulee varmistaa, että kaikki rakentamiseen liittyvät luvat ovat kunnossa. Varsinaisen rakentamisen alkaessa pidetään aloituskokous, johon kaikkien rakennuskohteen urakoitsijoiden tulisi osallistua. Kokouksessa käydään läpi päätoteuttajan laatima työjärjestys, urakka-aikataulut sekä urakkarajat.

 

Työjärjestystä laadittaessa tulee huomioida sekä taloon että pihaan liittyvät rakenteet, esim. maansiirtotyöt on edullisinta toteuttaa samanaikaisesti sekä rakennuksen että pihan osalta. Isolla koneella ja tyhjällä tontilla maansiirtotyöt sujuvat nopeasti ja tehokkaasti, ja rakennekerroksista tulee yhtenäiset. Töiden huolellisella yhteensovittamisella varmistetaan, että rakenteiden laatu vastaa sitä mitä suunnitelmassa on esitetty.

 

Rakentamisen aikana ohjataan ja valvotaan suunnitelmien mukaista toteutusta.

 

Huolellisesta suunnittelusta huolimatta saattaa joskus työn edetessä tulla tarvetta suunnitelmien muutoksille tai täydennyksille. Muutoksista on hyvä keskustella sekä suunnittelijan, että rakentajan kanssa yhdessä, jotta muutos voidaan toteuttaa niin, ettei se aiheuta lisää muutostarpeita vielä rakentamattomien osioiden kohdalla. Suunnittelija tuntee suunnittelutavoitteet ja on parhaiten perillä suunnitteluratkaisuihin vaikuttaneista tekijöistä ja lähtötiedoista esim. asemakaavan vaikutuksesta. Rakentaja taas osaa auttaa muutostilanteessa kustannustehokkaan ratkaisun löytämisessä.

 

Rakennustöiden valmistuttua tarkistetaan, että lopputulos on suunnitelman mukainen ja rakentamisen laatu on sovitulla tasolla. Kirjataan mahdolliset korjaus- ja täydennystarpeet, ja kun nämä työt on toteutettu voidaan valmis kohde hyväksytysti vastaanottaa.

 

VAIHEEN YHTEENVETO JA PÄÄTÖKSET

Rakennustöiden valmistuttua piha on käyttövalmis, mutta vaatii jatkossakin säännöllistä ylläpito, jolaa varmistetaan kasvillisuuden hyvä kasvuunlähtö sekä muiden piharakenteiden kunnon säilyminen suunnitelman mukaisina. Piharakentaminen on kallis investointi, ja säännöllisellä ylläpidolla varmistetaan pihan arvon säilyminen.

Pihan ylläpito

 • Alkuvaiheen intensiivinen hoito
 • Säännöllinen ylläpito

 

Ensimmäisten vuosien aikana uusi piha vaatii intensiivisempää hoitoa, kuin vanhempi piha. Kasvillisuuden kasvaessa hoidon tarve vähenee, kun rikkakasveille ei enää ole tilaa kasvuston peittäessä kasvualustan pinnan. Kasvualusta pysyy puhtaana kitkemällä, leikatusta pensasaidasta tulee tiheä ainoastaan säännöllisellä muotoilulla, ja nurmikon saa kasvatettua peittäväksi leikkaamalla sen vähintään kerran viikossa.

 

Mikäli alkuvaiheen intensiivinen hoito laiminlyödään, niin erityisesti kasvillisuusrakenteet ovat nopeasti peruskunnostustoimenpiteiden tarpeessa, joiden toteutus valmiilla piha-alueilla vaatii usein paljon käsityötä ja on kustannuksiltaan kallista verrattuna säännöllisiin ylläpitotoimenpiteisiin.

 

Vuosien kuluessa hoidon tarve hiukan vähenee ja muuttuu, mutta säilyäkseen sekä esteettisesti että toiminnallisesti tilaajan toiveiden mukaisena piha tarvitsee aina säännöllisiä ylläpitotoimia. Kasvillisuusrakenteiden lisäksi myös muiden piharakenteiden kunto tulee tarkistaa vuosittain, ja mahdolliset vauriot tulisi korjata välittömästi pihan hoitosuunnitelman mukaisesti.

 

LOPPU YHTEENVETO

Ammattilaisten johdolla suunniteltu ja toteutettu piha tarjoaa sinulle nautintoa vuoden jokaisena päivänä.
Laadukas suunnittelu, ammattitaitoinen toteutus sekä suunnitelmallinen hoito takaavat parhaat mahdolliset lähtökohdat pihaprojektisi onnistumiseen.

X